دانشکده شیمی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      اطلاعیه
 
 
قابل توجه دانشجویان دانشکده شیمی


حضور دانشجویان در هفته اول شروع ترم، هفته آخر قبل از تعطیلات نوروز، هفته اول بعد از سیزدهم فروردین ماه و هفته آخر ترم تحصیلی الزامی است. دانشجویانی که در این هفته ها حضور داشته باشند شامل ارفاق آموزشی خواهند شد.
 
      رشته گرایش ها
 
 
      ریاست دانشکده شیمی
 

دکتر حسین دهقانی

استاد شیمی معدنی

تلفن تماس: 03155912397